SCHOOLVISIE

De naam ‘t Klavernest’ is niet lukraak gekozen. De vijf fundamenten waarop ons schoolteam zijn onderwijs wil baseren, kunnen probleemloos gekoppeld worden aan deze naam.

In ’t Klavernest willen de leerkrachten dat de kinderen een ‘nestgevoel’ ervaren. Het creëren van een aangename leef- en speelomgeving, klasoverstijgende projecten, samenwerking tussen verschillende klassen, … maken dat kinderen elkaar leren kennen en waarderen en dat ze zich gewaardeerd voelen.
Een goed gevoel zien we als uitgangspunt voor ontwikkeling.
Ook wanneer het even moeilijk gaat, trachten de leerkrachten klaar te staan. (sociogesprekken, bevraging welbevinden, rouwverwerking, klasgesprekken, kindgesprekken, keuze reftersysteem, …)


In ons nestje is er ook aandacht voor waarden, regels en normen. Opgroeien, zeker in groep, lukt het best als er grote lijnen worden uitgezet. Als opvoeder willen we de kinderen waarden voorleven waarin we zelf geloven. We helpen hen zelf positieve waarden te ontdekken. Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft. Werken met aandachtspuntjes via Ben Correct, een blijvende opvolging en het goede voorbeeld kunnen onze kinderen helpen om de juiste weg te bewandelen.

In ’t Klavernest vertrekt de ontwikkeling vanuit de eigenheid van ieder kind. Als bezorgde oudervogels wil het schoolteam ieder kind alle kansen geven. De mogelijkheden en beperkingen van ieder kind vereisen een gepaste differentiatie. Via co-teaching, binnenklasdifferentiatie en stappenplannen proberen we de kinderen zich optimaal te laten ontplooien. Ook intense samenwerking tussen alle partijen (leraren, zorgteam, CLB, ondersteuningsnetwerk, kinderen en ouders) moet een oplossing bieden bij aanpak op emotioneel, sociaal of cognitief gebied.
De leefwereld en interesse van het kind bepalen mee het onderwijs.

’t Klavernest wil zijn kinderen een totale ontwikkeling bieden.
De inhouden op cognitief vlak vormen een basis voor de secundaire studies. Procesgerichte evaluatie vinden we hierbij belangrijk. We zetten hiervoor ook regelmatig zachte evaluatie in. Kinderen op weg helpen in zelfstandigheid vertaalt zich onder andere in het leren leren, de 4 B’s, kindgesprekken a.d.h.v. rapport, cirkel van vertrouwen… Voor de socio-emotionele ontwikkeling schakelen we dierenplezier in, organiseren we coöperatief leren, leren we in projectvorm, gaan we per graad op openluchtklas, …
Muzisch mogen de kinderen zelf op ontdekking gaan en hun muzische ontwikkeling leren ze zelf evalueren.
De vele sportinitiatieven, bodymap en krullenbol ondersteunen de motorische ontwikkeling.
Eigentijds wordt gewerkt aan de religieuze ontwikkeling van onze kinderen.
Een schooleigen leerlingvolgsysteem helpt om de evolutie van de ontwikkeling te overzien. Wanneer onze 12-jarigen ’t Klavernest verlaten, hebben ze een ruime bagage om verder te ontwikkelen.

’t Klavernest wil in de ontwikkeling van de kinderen een grote ouderbetrokkenheid. Om jonge vogels optimaal te laten ontwikkelen is de inzet van iedereen nodig. Dit vertaalt zich o.a. in een goede communicatie: de schoolkrant, de website, de oudercontacten, infoavonden, de rapporten, … moeten de ouders in staat stellen om hun kind optimaal op te volgen. Bovendien vindt de school het fijn en beschouwt het als een meerwaarde om samen met ouders activiteiten uit te werken: ouders op bezoek in de klas, een gezamenlijk uitgewerkte activiteit, , een mama- of papadag, helpende ouderhanden bij kook- of knutselactiviteiten. Tenslotte tonen de kinderen af en toe hun verwezenlijkingen aan (groot-)ouders : schoolfeest, (groot-)ouderfeest, afscheid 6de leerjaar, kunsttentoonstelling, …