inschrijven

Zijn jullie op zoek naar een toffe school?

Is je kind weldra 2,5 jaar dan zijn jullie welkom op onze kijkdagen. Tijdens deze kijkdagen zijn de kleuters samen met hun ouders welkom in het eerste kleuterklasje.

De kleuters proeven van het klasmoment, de ouders krijgen alle info en nadien een rondleiding in de school.

Kijkmomenten instappers:


Infoavond instappers:

Telkens van 19 uur tot 20 uur.


Inschrijvingen of extra info (kleuterschool en lagere school):

Willen jullie weten wanneer jullie kleuter voor de eerste keer mag starten? Klik dan hier en vul de geboortedatum in. Jullie krijgen automatisch de correcte instapdatum.


Toelatingsvoorwaarden

Een inschrijving kan pas ingaan na instemming met het schoolreglement en het pedagogisch project van de school.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (de SIS-kaart, het trouwboekje, het geboortebewijs, een identiteitsstuk van het kind zoals een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister, een reispas).

De inschrijving van een leerling geldt voor de duur van de hele schoolloopbaan in de school. Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister. Zij worden slechts éénmaal ingeschreven volgens chronologie.
Een kleuter die nog geen 2 jaar en 6 maanden is, kan ingeschreven worden. Maar pas wanneer de kleuter voldoet aan de toelatingsvoorwaarde (2,5 jaar zijn), wordt de kleuter opgenomen in het stamboekregister. Vanaf de volgende instapdatum wordt de kleuter toegelaten in de school en wordt hij/zij opgenomen in het aanwezigheidsregister van de klas. Kleuters zijn niet leerplichtig.

Kleuters vanaf 2,5 tot 3 jaar mogen in het kleuteronderwijs op school aanwezig zijn op de volgende instapdagen:

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag worden ingeschreven en in de school toegelaten zonder rekening te houden met de instapdagen.
Om toegelaten te worden tot het lager onderwijs moet de leerling 6 jaar zijn voor 1 januari van het lopende schooljaar. Een leerling die 5 jaar wordt voor 1 januari van het lopende schooljaar kan reeds in het lager onderwijs ingeschreven worden. Deze afwijking blijft beperkt tot één jaar.

De volledige tekst i.v.m. de toelatingsvoorwaarden kan u terugvinden via deze link.