previous arrow
next arrow
Slider

 

Opvoedingsproject

Inleiding

We leven in een unieke tijd want de tijd kantelt. Daarom is dit bij uitstek een tijd om op te voeden.

Iedereen is door deze kentering getekend: jong en oud. We staan dan ook voor de uitdaging - samen - te kiezen voor een nieuwe toekomst.

Een opvoeding op de maat van morgen heeft opvoeders nodig die getuigen van hoop en die leven vanuit het evangelie.

Lodewijk Donche was zo een man. Hij leefde vanuit een bewogenheid die andere mensen, zelfs tot op vandaag in beweging zet. Hij werd gegrepen door Jezus Christus en koos onvoorwaardelijk voor een leven in dienst van de armen van zijn tijd.

Hij wilde Jezus nadoen en koos uit het evangelie een zestal basishoudingen als pijlers voor zijn opvoedingsproject en hij beklemtoonde dat opvoeding:  

1. gericht is op het leven,  
2. streeft naar de totale persoonsvorming,  
3. getuigt van een voorkeurliefde voor de zwaksten,  
4. steunt op een persoonsbevorderende relatie,
5. grote zorg betoont voor een eigentijdse geloofsopvoeding,  
6. kracht haalt uit samenwerking en communio.  

Lodewijk Donche was een visionair. Hij had een aanstekelijke visie die hertaald in deze tijd een mobiliserend project aanbiedt.
 

 

     
1. ONZE OPVOEDING IS GERICHT OP HET LEVEN

Het leven van kinderen en opvoeders is getekend door onzekerheid omdat de wegwijzers naar het geluk in alle richtingen staan.

Daarom moeten we als opvoeders hen de waarden waarin we zelf geloven consequent voorleven.
      
2. ONZE OPVOEDING STREEFT NAAR TOTALE PERSOONSVORMING

Het is een eerste en boeiende opdracht in elk kind zoveel mogelijk talenten van het hoofd, het hart en de handen te ontdekken en te ontwikkelen.
We streven dan ook naar zowel een hoog leerpeil als naar een brede vorming.

Onze maatschappij heeft haar opvatting over wat een jonge burger moet kennen, kunnen en doen in deze samenleving uitgeschreven onder de vorm van ontwikkelingsdoelen en eindtermen.
Daarvoor zetten we ons sterk in.

3. ONZE OPVOEDING GETUIGT VAN EEN VOORKEURLIEFDE VOOR DE ZWAKSTEN

Alle kinderen zonder onderscheid van rang of stand, kleur of ras zijn bij ons welkom. Toch proberen we vooral oog te hebben voor kinderen die een aangepaste opvang nodig hebben.

Opvoeders die kiezen voor de zwaksten hebben vooral ook aandacht voor de leerzwakke en leervertraagde leerlingen.
Zij zoeken voortdurend naar vormen van differentiatie en aangepaste leerhulp en begeleiding.

4. ONZE OPVOEDING STEUNT OP EEN PERSOONSBEVORDERENDE RELATIE

We pleiten voor een alerte en warme nabijheid bij de leerlingen. We verwachten dat de opvoeders veel bij de kinderen zijn: niet enkel maar fysiek, maar met een genegen aandacht.

Nabij willen zijn is opvoeden met hartelijkheid: leerlingen laten voelen dat men van harte les geeft en een hart heeft voor wat hen raakt.

Het huidige tijdsklimaat vraagt ook om vastberadenheid in de opvoeding. De jeugd heeft de behoefte aan opvoeders die hen durven confronteren met grenzen en het durven opvorderen om trouw te zijn aan hun diepste verlangens.

5. ONZE OPVOEDING HEEFT EEN ZORG VOOR EIGENTIJDSE GELOOFSOPVOEDING

We leven in een tijd die God in sterke mate doodzwijgt, terwijl er bij de jeugd toch een religieuze honger sluimert. Daarom is het goed dat we bij voorkeur in een nieuwe taal de goede boodschap doorvertellen.

Deze tijd vraagt om een vernieuwd godsdienstonderricht dat de jeugd niet zozeer helpt geloven in een leer, maar helpt leren in geloof en haar via een cultuur van de stilte op weg zet naar een herontdekking van een cultuur van het gebed.

6. ONZE OPVOEDING HAALT KRACHT UIT EEN GOEDE SAMENWERKING

Dit opvoedingsproject zal maar lukken als we als groep streven naar eensgezindheid rond het essentiële en we elkaar bemoedigen in elkaars gaven.

NAWOORD

Dit waardenaanbod is een oproep tot alle onderwijspartners om er een toekomstgericht levens- en leerproject van te maken ten gunste van de kinderen dien ons worden toevertrouwd.

Deze opdracht moet ons dan ook motiveren om voortdurend bekommerd te zijn om kwaliteit: om dit project via een schoolwerkplan om te zetten in concrete, haarlbare en verifieerbare praktijkdoelen.


vzw Zusters der Christelijke Scholen
Markt 19, 2290 Vorselaar 

SCHOOLEIGEN OPVOEDINGSPROJECT - VISIE

De naam ‘t Klavernest’ is niet lukraak gekozen. De vijf fundamenten waarop ons schoolteam zijn onderwijs wil baseren, kunnen probleemloos gekoppeld worden aan deze naam.

In’t Klavernest willen de leerkrachten dat de kinderen een ‘nestgevoel’ ervaren. 
Het creëren van een aangename leef- en speelomgeving,  klasoverstijgende projecten, samenwerking tussen verschillende klassen, Sherborneactiviteiten, … maken dat kinderen elkaar leren kennen en waarderen en dat ze zich gewaardeerd voelen.
Een goed gevoel zien we als uitgangspunt voor ontwikkeling. 
Ook wanneer het even moeilijk gaat, trachten de leerkrachten klaar te staan. (pestjuffen,  bevraging welbevinden, rouwverwerking, klasgesprekken, …)

In ons nestje is er ook aandacht voor waarden, regels en normen.  Opgroeien, zeker in groep,  lukt het best als er grote lijnen worden uitgezet.  Als opvoeder willen we de kinderen waarden voorleven waarin we zelf geloven. We helpen hen zelf positieve waarden te ontdekken.  Onze kinderen moeten immers voelen dat we samen op zoek zijn naar waarden waar onze toekomst nood aan heeft.  Werken met aandachtspuntjes, een blijvende opvolging en het goede voorbeeld  kunnen onze kinderen helpen om de juiste weg te bewandelen.

In ’t Klavernest vertrekt de ontwikkeling vanuit de eigenheid van ieder kind. Als bezorgde oudervogels wil het schoolteam iedere kind alle kansen geven.  De mogelijkheden en beperkingen van ieder kind  vereisen een gepaste differentiatie.  Intense samenwerking tussen alle partijen (leraars, zorgjuf, CLB, directie en ouders) moet een oplossing bieden bij problemen op cognitief, emotioneel of sociaal gebied.
De leefwereld en interesse van het kind bepalen mee het onderwijs.  

’t Klavernest wil zijn kinderen een totale ontwikkeling bieden.  
De inhouden op cognitief vlak vormen een basis voor de secundaire studies. 
Kinderen op weg helpen in zelfstandigheid vertaalt zich onder andere in het leren leren. 
Voor de socio-emotionele  ontwikkeling schakelen we de lachebekjes in, organiseren we coöperatief leren, leren we in projectvorm, gaan we per graad op openluchtklas, …
Muzisch mogen de kinderen zelf op ontdekking gaan en hun muzische ontwikkeling  leren ze zelf evalueren in het muzenboek.
De vele sportinitiatieven ondersteunen de motorische ontwikkeling.
Eigentijds wordt gewerkt aan de religieuze ontwikkeling van onze kinderen.
Een schooleigen leerlingvolgsysteem helpt om de evolutie van de ontwikkeling te overzien.
Wanneer onze 12-jarigen ’t Klavernest verlaten, hebben ze een ruime bagage om verder te ontwikkelen.

’t Klavernest wil in de ontwikkeling van de kinderen een groteouderbetrokkenheid. Om jonge vogels optimaal te laten ontwikkelen is de inzet van iedereen nodig. 
Dit vertaalt zich o.a. in een goede communicatie : de schoolkrant, de website, de oudercontacten, openklasdagen, de rapporten, … moeten de ouders in staat stellen om hun kind optimaal op te volgen.
Bovendien vindt de school het fijn en  beschouwt het als een meerwaarde om samen met ouders activiteiten uit te werken : ouders op bezoek in de klas, een gezamenlijk uitgewerkte activiteit, , een mama- of papadag, helpende ouderhanden bij kook- of knutselactiviteiten.
Tenslotte tonen de kinderen af en toe hun verwezenlijkingen aan (groot-)ouders : musical, (groot-)ouderfeest, poëziewandeling, …

Het schooleigen opvoedingsproject downloaden kan hier.

Afdrukken

Algemeen

De officiële naam van onze school is de Gesubsidieerde Vrije Basisschool. Sinds mei 2000 heeft onze school nog een andere naam :
 

't Klavernest

 

In deze naam, gekozen door de leerlingen, leerkrachten en ouders, zien we "klaver" en "nest".


Klaver betekent voor ons enerzijds gelukbrenger zoals in het klavertjevier, anderzijds als het werkwoord klaveren, dat opklimmen of klauteren betekent.


Nest spreekt voor zich : de veilige stek waar jonge vogels goede zorgen krijgen. 't Klavernest wil dan ook de school zijn waar jullie kinderen in een veilige, geruststellende omgeving kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot gelukkige en bekwame jongeren.      
 

Een vleugje geschiedenis

 

1900

Oprichting van de school. Er waren 2 klassen met in totaal 74 leerlingen.

1910

Inhuldiging van 3 nieuwe lokalen aan de Oostmalsebaan.

1926

Zuster Adelfia begint aan haar lange carrière binnen onze school.

1933

Bouw van een vierde klas.

1939

Met juffrouw M. Wouters komt een eerste leek in onze school.

1949
Eerste betegeling van de speelplaats.

1952

Op twee bestaande klassen wordt een verdieping gebouwd.

1977
Versmelting van de gemeentelijke jongensschool en de vrije meisjesschool.

1978

Bouw van 4 kleuterklassen en een turnzaal (nu 2de, 3de leerjaar en eetzaal).

1984
Bouw van een nieuwe kleuterschool aan de overzijde.

1999
Bouw van een nieuwe turnzaal.

Afdrukken

  • 1
  • 2